Algemene Voorwaarden ZBBN

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85644552


Artikel 1: Definities

1. Zorgbemiddelingsbureau Nederland B.V.: De besloten vennootschap onder firma Zorgbemiddelingsbureau Nederland B.V. als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88458431 .


2. Zorgvrager: de partij die opdracht geeft om opdrachtgever in zijn hoedanigheid als zelfstandige werkzaamheden voor Zorgvrager te laten verrichten.


3. Opdrachtgever: de zelfstandige die op grond van een overeenkomst van opdracht met de Zorgvrager, voor eigen rekening en risico voor deze Zorgvrager werkzaamheden verricht.


4. Kandidaat: iedere opdrachtgever die door Zorgbemiddelingsbureau Nederland aan een Zorgvrager wordt voorgedragen om aldaar werkzaamheden te gaan verrichten.


5. Overeenkomst van opdracht: de overeenkomst van opdracht conform artikel 7:400 BW tussen Zorgvrager en opdrachtgever.


6. Commissie: de vergoeding die Zorgbemiddelingsbureau Nederland in rekening brengt voor te verrichten diensten.


Artikel 2: Toepasselijkheid


1. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Zorgbemiddelingsbureau Nederland te verrichten diensten.


2. Van deze Gebruikersvoorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover Zorgbemiddelingsbureau Nederland die afwijking schriftelijk heeft bevestigd. Een eventuele afwijking geldt alleen voor het betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.


3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Zorgvrager en/of opdrachtgever zijn vanwege de specifieke aard van de dienstverlening van Zorgbemiddelingsbureau Nederland op met Zorgbemiddelingsbureau Nederland gesloten overeenkomsten niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.


4. Deze voorwaarden gelden voor een ieder die bij Zorgbemiddelingsbureau Nederland werkzaam is, een ieder die door Zorgbemiddelingsbureau Nederland wordt ingeschakeld, en een ieder voor wiens handelen of nalaten Zorgbemiddelingsbureau Nederland aansprakelijk is of kan zijn.


Artikel 3: Offertes


Alle aanbiedingen en prijsopgaven (incl. bijlagen) van Zorgbemiddelingsbureau Nederland worden mondeling of schriftelijk uitgebracht en zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt. Alle offertes zijn geldend gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij in de offerte anders is aangegeven.


Artikel 4: Inschrijving en verstrekken opdracht


1. De opdrachtgever schrijft zich in bij Zorgbemiddelingsbureau Nederland. Inschrijving geschiedt met behulp van een daartoe strekkend inschrijfformulier.


2. Een opdracht komt uitsluitend tot stand doordat Zorgbemiddelingsbureau Nederland een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht aanvaardt. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kan de opdracht uitsluitend geacht worden te zijn aanvaard, als Zorgbemiddelingsbureau Nederland een opdrachtbevestiging heeft verzonden.


3. De opdrachtbevestiging wordt geacht de opdracht juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever of zorgvrager schriftelijk en binnen 12 uur na verzending tegen de opdrachtbevestiging reclameert.


4. Het toezenden van een ingevuld inschrijfformulier aan Zorgbemiddelingsbureau Nederland of het per telefoon of e-mail bij Zorgbemiddelingsbureau Nederland melden van een zorgvraag wordt aangemerkt als een verzoek aan Zorgbemiddelingsbureau Nederland om de hierin omschreven opdracht te aanvaarden. Zorgbemiddelingsbureau Nederland is te allen tijde vrij dit verzoek naast zich neer te leggen.


Artikel 5: Dienstverlening Zorgbemiddelingsbureau Nederland – Algemeen


1. De diensten van Zorgbemiddelingsbureau Nederland bestaat uit het bij elkaar brengen van vraag en aanbod; het bemiddelen tussen Zorgvragers en opdrachtgevers bij de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht. Zorgbemiddelingsbureau Nederland verleent haar diensten aan Zorgvrager en opdrachtgever. Zorgbemiddelingsbureau Nederland is geen partij bij de tussen de Zorgvrager en opdrachtgever overeengekomen opdracht.


2. De inschrijving van een opdrachtgever of het melden van een zorgvraag door zorgvrager schept voor Zorgbemiddelingsbureau Nederland geen verplichting tot het verlenen van de in deze Gebruikersvoorwaarden genoemde diensten. Zorgbemiddelingsbureau Nederland is slechts gehouden tot uitvoering van de in deze Gebruikersvoorwaarden genoemde diensten voor zover zij een specifieke opdracht daartoe aanvaardt.


3. Zorgbemiddelingsbureau Nederland wordt geacht de opdracht tot het verlenen van de in deze Gebruikersvoorwaarden genoemde diensten te hebben aanvaard, indien zij aan zowel de opdrachtgever als de Zorgvrager een onvoorwaardelijke opdrachtbevestiging heeft verzonden.


Artikel 6: Dienstverlening Zorgbemiddelingsbureau Nederland - Bemiddeling


1. De opdrachtgever of Zorgvrager verstrekt aan Zorgbemiddelingsbureau Nederland alle benodigde gegevens die van belang zijn voor de werving van geschikte kandidaten of werkzaamheden. Zorgbemiddelingsbureau Nederland spant zich vervolgens in om één of meerdere kandidaten of werkzaamheden aan te dragen die aansluiten bij de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever of Zorgvrager, zoals door opdrachtgever of Zorgvrager in een aanvraag bij Zorgbemiddelingsbureau Nederland is neergelegd.


2. Zorgbemiddelingsbureau Nederland schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever of Zorgvrager en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Zorgvrager, indien Zorgbemiddelingsbureau Nederland om welke reden dan ook niet of niet tijdig een kandidaat of werkzaamheden kan aanbieden.


3. Zorgbemiddelingsbureau Nederland is niet verantwoordelijk voor de informatie die door de opdrachtgever of Zorgvrager wordt verstrekt. Zorgbemiddelingsbureau Nederland gaat ervan uit dat die informatie juist en compleet is. Zorgbemiddelingsbureau Nederland gaat er eveneens vanuit dat de informatie en gegevens die zij van de kandidaat of referenten of over de werkzaamheden heeft verkregen juist en volledig is. Zij staat daar niet voor in.


4. Zorgbemiddelingsbureau Nederland verricht een eerste controle betreffende het nagaan van referenties van de kandidaat, mede omvattend de controle over de behaalde diploma’s. Zorgvrager is verantwoordelijk voor de eindcontrole betreffende het nagaan van referenties van de kandidaat, mede omvattend de controle over de behaalde diploma’s. Opdrachtgever en Zorgvrager dienen zichzelf van de geschiktheid van de werkzaamheden/kandidaat te

overtuigen, alvorens een overeenkomst van opdracht met elkaar aan te gaan.


5. Zorgbemiddelingsbureau Nederland zal, voor zover met opdrachtgever overeengekomen, voor opdrachtgever de factuur opstellen ten behoeve van de facturatie van opdrachtgever aan Zorgvrager. Het opstellen van de factuur geschiedt op basis van door Zorgbemiddelingsbureau opgemaakte goedgekeurde planningen. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het versturen van de factuur aan zorgvrager.


Artikel 7: Bijzondere verplichtingen opdrachtgever en Zorgvrager


1. Zorgvrager en opdrachtgever staan in voor de juistheid van de door hen aan Zorgbemiddelingsbureau Nederland ter beschikking gestelde gegevens. Opdrachtgever en Zorgvrager zijn jegens Zorgbemiddelingsbureau Nederland aansprakelijk voor alle schade die Zorgbemiddelingsbureau Nederland lijdt ten gevolge van de verwerking van onjuiste gegevens.


2. De opdracht aangaande de door de opdrachtgever voor Zorgvrager te verrichten werkzaamheden omvat telkens ten minste 3 aaneengesloten uren.


Artikel 8: Opzeggen/ontbinden overeenkomst


1. Partijen hebben het recht om een overeenkomst, met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder  dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:

 • a. De andere partij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins in een blijvende toestand van betalingsonmacht verkeert dan wel wordt ontbonden;
 • b. Sprake is van onvoorziene omstandigheden (daaronder begrepen wijziging van weten regelgeving) die niet voor rekening van de opzeggende partij komen en die zo ingrijpend zijn, dat van de opzeggende partij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding van de Overeenkomst niet verlangd kan worden.
 • c. Sprake is van een onrechtmatige daad als bedoeld in artikel 6:162 BW, van de andere partij, en deze onrechtmatige daad te wijten is aan diens schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt, als gevolg waarvan instandhouding van de Overeenkomst niet langer van opzeggende Partij kan worden verwacht.
 • d. De andere partij niet voldoet aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze Partij na schriftelijke aanmaning door de andere partij niet binnen 14 dagen alsnog aan deze verplichting voldoet, tenzij nakoming blijvend onmogelijk is dan per direct.
 • e. De andere partij haar activiteiten staakt of overdraagt, met uitzondering van een overdracht binnen concernverband, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd.
 • f. De andere partij de vrije beschikking over haar vermogen of een deel daarvan verliest.
 • g. Beslag wordt gelegd op één of meer goederen van de andere partij, tenzij dit beslag vexatoir is.


2. Indien sprake is van een wijziging van omstandigheden ten opzichte van de omstandigheden ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst, welke tot gevolg zouden hebben dat – ware deze omstandigheden reeds ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst bekend en/of aan de orde geweest – een partij deze overeenkomst niet of tegen andere voorwaarden zou zijn aangegaan, zullen Partijen in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Indien

partijen ter zake niet tot een vergelijk komen, heeft de betreffende partij het recht, naar zijn keuze, deze overeenkomst zonder toepassing van een opzegtermijn (tussentijds) op te zeggen dan wel deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.


3. De partij die de overeenkomst op grond van de in dit artikel genoemde gronden eindigt, is jegens de andere partij nimmer gehouden tot enige schadevergoeding betreffende schade die wordt veroorzaakt door het op grond van deze artikelleden beëindigen van de overeenkomst.


Artikel 9: Commissie


1. De hoogte van de commissie wordt vooraf vastgelegd in de bemiddelingsovereenkomst middels een bijgevoegde tarievenlijst.


2. Zorgbemiddelingsbureau Nederland behoudt zich het recht voor de hoogte van de commissie jaarlijks te verhogen.


Artikel 10: Facturen en reclames


1. Facturatie geschiedt aan de hand van door Zorgbemiddelingsbureau opgemaakte goedgekeurde planningen. Het planningsysteem van Zorgbemiddelingsbureau Nederland is altijd leidend.


2. Reclames omtrent facturen moeten binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk bij Zorgbemiddelingsbureau Nederland zijn ingediend. De bewijslast Betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de Zorgvrager. Latere reclames worden niet in behandeling genomen

en Zorgvrager wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de specificaties van de betreffende factuur.


3. Reclames schorten de verplichting tot betaling aan Zorgbemiddelingsbureau Nederland niet op.


Artikel 11: Betaling


1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt betaling zonder enige korting, verrekening of aftrek welke niet door Zorgbemiddelingsbureau Nederland is toegestaan, door overschrijving op de op de factuur vermelde bankrekening.


2. Betaling via automatische incasso wordt gelijk gesteld aan overschrijving op de bankrekening zoals vermeld op de factuur.


3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, welke termijn als fatale termijn geldt. Betaling dient te geschieden in Euro’s (€). Datum van betaling is de dag waarop de bank het tegoed van Zorgbemiddelingsbureau Nederland crediteert.


4. Door de Zorgvrager gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Zorgvrager dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.


5. Bij niet betaling binnen de in lid 3 bedoelde termijn, is een rente van 8% per jaar over het openstaande bedrag, vanaf datum verzuim, zonder nadere ingebrekestelling, aanu Zorgbemiddelingsbureau Nederland verschuldigd.


6. Bij niet betaling binnen de termijn als genoemd in lid 3 is Zorgbemiddelingsbureau Nederland zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte - door wie ook verleent - bij de Zorgvrager in rekening te brengen. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 500,00 per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Zorgbemiddelingsbureau Nederland is ingeroepen respectievelijk de vordering door Zorgbemiddelingsbureau Nederland ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de Zorgvrager verschuldigd zijn.


7. In geval van liquidatie, insolventie, schuldsanering, faillissement of surseance van betaling van de Zorgvrager zullen de verplichtingen van de Zorgvrager geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn.


Artikel 12: Opschorting


Indien opdrachtgever of Zorgvrager niet voldoet aan deze Gebruikersvoorwaarden is Zorgbemiddelingsbureau Nederland gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden per direct op te schorten of van verdere uitvoering af te zien. Zorgbemiddelingsbureau Nederland is in dat geval gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk te stellen van de betaling van voorschot aan Zorgbemiddelingsbureau Nederland.


Artikel 13: Overmacht


1. Zorgbemiddelingsbureau Nederland is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan Zorgbemiddelingsbureau Nederland verleende opdrachten indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen; stroomstoringen, storingen in internet- en telefoonverbindingen, ernstige storing in het productieproces en anderszins oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen, terrorisme, brand, inbraak, en andere calamiteiten als werkstaking, uitsluiting, ziekte, maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden direct gevolg hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.


2. Zodra een onder lid 1 genoemde omstandigheid zich voordoet, zal Zorgbemiddelingsbureau Nederland Zorgvrager daarvan mededeling doen. Indien nakoming door Zorgbemiddelingsbureau Nederland tijdelijk onmogelijk is, is Zorgbemiddelingsbureau Nederland gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.


3. Ingeval van een blijvende overmachtsituatie zal na ontvangst van de onder lid 2 bedoelde mededeling de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte geacht te zijn ontbonden, onder de verplichting van Zorgvrager om van Zorgbemiddelingsbureau Nederland af te nemen en aan Zorgbemiddelingsbureau Nederland te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht, zonder dat dit aan de Zorgvrager enige aanspraak op schadevergoeding geeft.


Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten


1. Onverminderd het in deze Gebruikersvoorwaarden bepaalde behoudt Zorgbemiddelingsbureau Nederland zich de rechten en bevoegdheden voor die Zorgbemiddelingsbureau Nederland toekomen op grond van de Auteurswet.


2. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Zorgbemiddelingsbureau Nederland tot stand gebrachte overeenkomsten, brochures, geschriften, (elektronische) bestanden of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, blijven eigendom van Zorgbemiddelingsbureau Nederland, ongeacht of deze aan opdrachtgever, Zorgvrager of derden ter hand zijn gesteld. Het is opdrachtgever en Zorgvrager zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van Zorgbemiddelingsbureau Nederland niet toegestaan deze te verveelvoudigen, openbaren en/of exploiteren.


Artikel 15: Geheimhouding en persoonsgegevens


1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


2. Indien Zorgbemiddelingsbureau Nederland op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en Zorgbemiddelingsbureau Nederland zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Zorgbemiddelingsbureau Nederland niet gehouden tot

schadevergoeding of schadeloosstelling en is Zorgvrager niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.


3. Partijen zullen verkregen persoonsgegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen. Partijen zullen handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Artikel 16: Aansprakelijkheid opdrachtgever en Zorgvrager


Zorgbemiddelingsbureau Nederland behoudt zich het recht voor alle geleden schade (inclusief kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) bij opdrachtgever en/of Zorgvrager in zijn geheel te verhalen indien Zorgbemiddelingsbureau Nederland schade leidt. Waaronder, docht niet

beperkt tot, schade geleden ten gevolge van het feit dat:

 • Opdrachtgever en/of Zorgvrager één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht of uit deze Gebruikersvoorwaarden niet nakomt jegens Zorgbemiddelingsbureau Nederland;
 • Zorgbemiddelingsbureau Nederland door verwijtbaar handelend gedrag van de opdrachtgever en/of Zorgvrager genoodzaakt is dienstverlening te beëindigen.


Artikel 17: Aansprakelijkheid Zorgbemiddelingsbureau Nederland


1. Zorgbemiddelingsbureau Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door de opdrachtgever en/of Zorgvrager verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.


2. Opdrachtgever en Zorgvrager zijn zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze voor een kandidaat of opdracht. Zorgbemiddelingsbureau Nederland is niet aansprakelijk indien de kandidaat of opdracht niet blijkt te voldoen aan de verwachtingen.


3. Zorgbemiddelingsbureau Nederland is jegens de opdrachtgever en Zorgvrager slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan Zorgbemiddelingsbureau Nederland verwijtbare en toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.


4. Zorgbemiddelingsbureau Nederland is niet aansprakelijk voor schade en letsel aan de opdrachtgever of door de opdrachtgever ten gevolge van het handelen van de opdrachtgever in de uitoefening van zijn werkzaamheden op locatie van de Zorgvrager, ongeacht of aan de opdrachtgever ter zake een verwijt te maken valt.


5. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 t/m 4 is Zorgbemiddelingsbureau Nederland niet aansprakelijk voor:

 • schade ten gevolge van het feit dat de opdrachtgever in strijd met enig voor hem geldend relatie- of concurrentiebeding werkzaamheden uitvoert bij de Zorgvrager;
 • schade die ontstaan is door handelen van een opdrachtgever op een moment gelegen vóór totstandkoming van de opdracht;
 • indirecte schade, zoals schade in de vorm van stagnatieschade, bedrijfsschade en andere gevolgschade;
 • schade die de maximale uitkering te boven gaat, die de verzekeraar van Zorgbemiddelingsbureau Nederland verstrekt inzake de aansprakelijkheid van

Zorgbemiddelingsbureau Nederland.

Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is iedere aansprakelijkheid van Zorgbemiddelingsbureau Nederland beperkt tot het factuurbedrag van de over de laatste twee maanden door Zorgbemiddelingsbureau Nederland aan Zorgvrager verzonden facturen, die betrekking hebben op de opdracht in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan.


6. De Zorgvrager vrijwaart Zorgbemiddelingsbureau Nederland indien zij ten opzichte van een derde aansprakelijk is voor de hiervoor genoemde leden bedoelde schade, dan wel van de opdrachtgever die na voldoening van de schade aan de derde deze op Zorgbemiddelingsbureau Nederland wil verhalen. Deze vrijwaring betreft niet alleen de vordering van de derde doch ook alle kosten, waaronder de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand.


Artikel 18: Klachten


1. Indien de Zorgvrager klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de toepassing van deze Gebruikersvoorwaarden, kan door de Zorgvrager een klacht ingediend worden bij Zorgbemiddelingsbureau Nederland.


2. Eventuele klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Zorgvrager binnen 8 dagen na ontdekking of voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan Zorgbemiddelingsbureau Nederland. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Zorgbemiddelingsbureau Nederland adequaat kan anticiperen.


3. Omwille van de snelheid van de behandeling van de klacht, geniet het de voorkeur deze per email in te dienen.


4. Indien de klacht gegrond is, zal Zorgbemiddelingsbureau Nederland binnen een redelijke termijn voor een passende oplossing zorgen, tenzij dit gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van Zorgbemiddelingsbureau Nederland verwacht kan worden.


5. Indien Zorgvrager Zorgbemiddelingsbureau Nederland in rechte betrekt en wordt veroordeeld tot vergoeding van de door Zorgbemiddelingsbureau Nederland gemaakte proceskosten, dan zal Zorgvrager alle daadwerkelijk door Zorgbemiddelingsbureau Nederland gemaakte kosten verband houdende met de betreffende procedure dienen te vergoeden.


Artikel 19: Overige bepalingen


1. Tezamen met de overeenkomst vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgovereenkomst of gewijzigde of aanvullende overeenkomst de volledige overeenkomst tussen Opdrachtgever en Zorgbemiddelingsbureau Nederland of Zorgvrager en Zorgbemiddelingsbureau Nederland. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.


2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Gebruikersvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Gebruikersvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.


3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Gebruikersvoorwaarden geregeld is, dan is het bepaald in het vorige lid overeenkomstig vanr toepassing.


4. Indien Zorgbemiddelingsbureau Nederland niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Zorgbemiddelingsbureau Nederland in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


5. Zorgbemiddelingsbureau Nederland is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze Gebruikersvoorwaarden aan te brengen. Van toepassing is steeds de versie van de Gebruikersvoorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij opdrachtgever of Zorgvrager na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Gebruikersvoorwaarden heeft aanvaard. De meest actuele versie van de Gebruikersvoorwaarden is te raadplegen via www.zorgbemiddelingsbureautwente.nl en kan op verzoek van opdrachtgever of Zorgvrager per post of e-mail worden toegestuurd.


Artikel 20: Toepasselijk recht en forumkeuze


1. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Zorgbemiddelingsbureau Nederland en Zorgvrager en/of opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Zorgbemiddelingsbureau Nederland gevestigd is. Niettemin heeft Zorgbemiddelingsbureau Nederland het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter op basis van de woonplaats van de opdrachtgever of Zorgvrager.